پیر شدم با اینکه هنوزم پسرم 

اخلاقتو بدتر شد تویی بدتر شدی

و من هر شب قرص یک ورق دو روق آروم نمیشم