متن آهنگ چایی چایی تو رنگم زرد نکن

 

چایی چایی تو بحرم دم نکن چایی چایی تو بحرم دم نکن

بیچاره چایی رنگم زرد اکن بیچاره چایی رنگم زرد اکن

یه مرد بندر برات منتظره فانوس چشماش براهه سحره

دل شکسته از موجه غمه گرفته خو با جور و ستمت

یه مرد بندر برات منتظره فانوس چشماش براهه سحره

دل شکسته از موجه غمه گرفته خو با جور و ستمت

یه مرد بندر برات منتظره فانوس چشماش براهه سحره

دل شکسته از موجه غمه گرفته خو با جور و ستمت

چایی چایی تو بحرم دم نکن چایی چایی تو بحرم دم نکن

بیچاره چایی رنگم زرد اکن بیچاره چایی رنگم زرد اکن

چه روزایی چه آوازی توی نخلا شنیده

به امیدی که بر گشتی تو نخلستان دویده

چه روزایی که دنبال صدای پات به خود گفت

می دونستم که پایونه شبه هجران سپیده

چایی چایی تو بحرم دم نکن چایی چایی تو بحرم دم نکن

بیچاره چایی رنگم زرد اکن بیچاره چایی رنگم زرد اکن

چه روزایی چه آوازی توی نخلا شنیده

به امیدی که بر گشتی تو نخلستان دویده

چه روزایی که دنبال صدای پات به خود گفت

می دونستم که پایونه شبه هجران سپیده

چایی چایی تو بحرم دم نکن چایی چایی تو بحرم دم نکن

بیچاره چایی رنگم زرد اکن