متن آهنگ چراغ شب های این خانه نور بزم وفا

 

شبانگاهان موج غصه تو سینه را طوفان میکند مادر

شبانگاهان موج غصه تو سینه را طوفان میکند مادر

خیال دیدار رویه گلت دیده را گریان میکند مادر

چراغ شب های این خانه نور بزم وفا روی ماهت بود

تو رفتی و داغ هجرانت سینه را سوزان میکند مادر

ز تو دارم هر چه را دارم به یادت از دیده میبارم

نازنین مادر نازنین مادر

سفر کردی تو به سوی خدا روز من گشته شام یلدایی

تو بودی مونس برای دل و همنوای دلم وقت تنهایی

چه غوغایی میکند مادر در وجود من خاطرات تو

اگر چه کم با تو بودم ای شادی دلمو ایام رویایی

اگر چه کم با تو بودم ای شادی دلمو ایام رویایی

ز تو دارم هر چه را دارم به یادت از دیده میبارم

نازنین مادر نازنین مادر