کم آوردم به خدا دیگه نمیتونم برو برو اوکیم برو میسوزونه

حالم دل سنگو آجرو توو این رابطه من نفر سومم

بزار بفهمن همه ی مردمم کم آوردم دیگه کم آوردم چقد از دست تو بد آوردم

 بسه دیگه خستم از بس ادای عاشقرو در آوردم

بیخیالش بیخیال این عشق