متن آهنگ سعید کریمی چرخ روزگار

 

 هر جور بچرخه چرخ تو روزگار هر جور بچرخه چرخ تو روزگار 

بازم میرم سمت سازت روزگار بازم میرم سمت سازت روزگار 

هر چند روحم خسته و هم بیمار هر چند روحم خسته و هم بیمار

رنجور و دل شکسته از غم یار رنجور و دل شکسته از غم یار

ای روزگار ببین امید ندارم روزگار ببین امید ندارم 

جز حرف حق چیزی به لب ندارم جز حرف حق چیزی به لب ندارم

خدایا خدایا رحمی بکن به حال من بشنو این ناله و این فریاد من

خبر خوش برسون از یار به من تا که پایون بگیره فراق من

تا که پایون بگیره فراق من

یادت میاد اون روزای قشنگو یادت میاد اون روزای قشنگو 

قرارمون توو کوچه های تنگو حرفای عاشقانه و قشنگو

حالا که دلتو شده مثل سنگو

یادت میاد اون روزای قشنگو یادت میاد اون روزای قشنگو 

قرارمون توو کوچه های تنگو حرفای عاشقانه و قشنگو

حالا که دل تو شده مثل سنگو

خدایا خدایا رحمی بکن به حال من بشنو این ناله و این فریاد من

خبر خوش برسون از یار به من تا که پایون بگیره فراق من

تا که پایون بگیره فراق من

یادت میاد اون روزای قشنگو یادت میاد اون روزای قشنگو 

قرارمون توو کوچه های تنگو حرفای عاشقانه و قشنگو

حالا که دل تو شده مثل سنگو

یادت میاد اون روزای قشنگو یادت میاد اون روزای قشنگو 

قرارمون توو کوچه های تنگو حرفای عاشقانه و قشنگو

حالا که دل تو شده مثل سنگو

خدایا خدایا رحمی بکن به حال من بشنو این ناله و این فریاد من

خبر خوش برسون از یار به من تا که پایون بگیره فراق من

تا که پایون بگیره فراق من