متن آهنگ ابی عالی چرخ گردون

 

همه گننه دو ضربدر دو چاره

اونتا کیجائسه جنگ کمه دباره

به هم برسین امه قراره

جان دلبر عاشقی و چنده خاره

جان دلبر عاشقی و چنده خاره

چش جلو دره خا دلبر ته چش قربون

چرخ هاده چرخ گردون دلبر ته چش قربون

ته سیو چش قربون دلبر ته چش قربون

ابری بووه آسمون دلبر از تو چه پنهون