تو که عاشقمی چطور بی من داری سر میکنی

یا همون که میخوای میشه حرفت یا که قهر میکنی

نفسم نبینم دیگه  غم تو چشم خوشکلته

یه جور عاشقی میکنی انگار بار اولته

چشمم کف پاهات دلم آرومه باهات

نفس هی نگو دریایی برام موج داره موهات