متن چشم بر هم بزنی در دل صحرا مانده

 

‼ چشم بر هم بزنی تن روی صحرا مانده …

‼ چشم بر هم بزنی شمر برش گردانده …

‼ چشم بر هم بزنی پیروهنش پاره شده …

‼ چشم بر هم بزنی خواهرش آواره شده …

‼ مباد اینکه ببیند کسی تو را عریان …

‼ به خاک گفتم اگر شد تنت بپوشاند …

‼ به باد گفتم اگر شد مرتبت بکند …

‼ سپردی ام به که رفتی به دلقکان و کنیزان …