متن آهنگ باعث جنگ منی چشم قشنگ منی

 

تو مه جانی مازندرانی ، تو مه جانی مازندرانی

ای داد ای داد ، داد و بیداد ؛ ای داد ای داد ، داد و بیداد

کیجا شه پیر و مار محله دوه قهر هاکرده محله به محله کرده

کوچه کلی و پاتوق بوویه ریکایسه دیه سنگ پاره کرده

باعث جنگ منی چش قشنگ منی ، دلنواز و یرماز زیر و زرنگ منی

هم زبون منی عشق و جنون منی ، شاهی دلبر خل دتر مازرون منی

تره یا در شو مه کشه دوو جان دلبر خو شی مه بازوی سر

ته جور کیجا دیگر مادر نزاید ایران مازندران دیگر نیاید

باعث جنگ منی چش قشنگ منی ، دلنواز و یرماز زیر و زرنگ منی

هم زبون منی عشق و جنون منی ، شاهی دلبر خل دتر مازرون منی

باعث جنگ منی چشم قشنگ منی ابی عالی

بره دریا بوریم قایق سواری بهار ای بهار همه ر هارشیم از اون دیاری بهار ای بهار

بره جنگل بوریم دل تاریکی بهار ای بهار پلنگ رج دره امه نزدیکی بهار ای بهار

هر شب آهنگ بزنم ته اسم ونگ بزنم ته شماره ر بیرم توسه زنگ بزنم

هر شب آهنگ بزنم ته اسم ونگ بزنم ته شماره ر بیرم توسه زنگ بزنم

گیجا نل از عشقت یاغی بووشم توی این شهر شلوغ جنگی بووشم

اگه من بووشم ته شهر جنگی شلواره پوشمبه شلوار پلنگی

شه هاکردی دلبرا دل ر بوردی دلبرا دست رد هاکردیا پیک ر نخردی دلبرا

بوردی دور دور منه شه همراه نوردی دلبرا

غم بیتی دلبرا ماتم بیتی دلبرا همه ر شاپ بزویی مره دمتی دلبرا