متن آهنگ کوهای قائمشهر خیلی بلنده

 

♪♫ آی دوست امان امان امان نازنین جانا ‼

♪♫ تی خالو تنی ابرو دلی خو چشی سو ‼

♪♫ تی خال و تنی ابرو دلی خو چشی سو ‼

♪♫ تی قشنگ گیسو دلی خو چشی سو ‼

♪♫ تی چش صحرایی آهو دلی خـو چشی سو ‼

♪♫ می دل مشت آرزو دلی خو چشی سو ‼

♪♫ دلی خو چشی سو می دل مشت آرزو ‼

♪♫ صدای پای آهو قشنگ ونوشه ای بو ‼

♪♫ تی چش سرمه دکشی دلی خو چشی سو ‼

♪♫ کمون ابرو بکشی دلی خو چشی سو ‼

♪♫ تی گوش گوشوار بواشم دلی خو چشی سو ‼

♪♫ قشنگ یار بواشم دلی خو چشی سو ‼

♪♫ دلی خو چشی سو می دل مشت آرزو ‼

♪♫ صدای پای آهو قشنگ ونوشه ای بو ‼

کوهای قائمشهر خیلی بلنده

♪♫ می یار قائمشهری خیلی قشنگه ‼

♪♫ بورین یار ره بوئین بی خد نخنده ‼

♪♫ شراره جان شراره جان شراره شراره مست یار شراره مست ‼

♪♫ از اون سر در اینی تی نازی قربون ‼