موهاتو نبند و رها کن تو باد موهات وقتی که بازه زیباتره کنارت پر از حس خوشبختیم

تو که باشی این زندگی بهتره چشم تو انگیزه ی عاشق شدنو به وجودم داده

قلب من از دیدن زیباییات به تپش افتاده چشم تو انگیزه ی عاشق شدنو

به وجودم داده قلب من از دیدن زیباییات به تپش افتاده