چقدر عـقده نگه داشتم تو دل پیرم

چقدر دویدم و فهمیدم رو ترد میلم