تا شومبه یار گلی پر پر هاکنم غصه ره درهاکن

ساعت عاشقی ره سر هاکن جان یار ره بوینم

بوردمه مله دله دلبر ره نشون هاکنم

اتا یار دایمه شه جان ره ونه قربون هاکنم.