متن آهنگ چنی تو نازی آخه چنی تو نازی

 

چنی تو نازی آخه چنی تو نازی اهل زمینی آسمان گردیده بازی

مس چویلد هرشوم شش و خراوم دسم دی نیچو وی پیکه هی در عذاوم

هر روژ و شو می سلامتی یار هرچن نیسازی خوشید روزگار

نذر چویلد بیل یه شو سخته لید بچو تلخی می وگرد تو شهد نابه خو

مه گرد یاد تو خوشم تو وگرد کی پیک آخر سنگین برشن که و دسم چی

ساقی حالم تو زانی تو زانی چمه برشن پرکه تو ای جامه دل پر غمه

ای روزگاره گردمان ناسازگاره شو و روژ چاوه ریتم بایدو دواره

هی ای یباره چرخنی فلک زمانه و گوش یارم برسن که بی وژدانه

سر بارو بنه و بان ای قلبه و دوس و رفیق خواردیه ضربه

شویل ناله نال روژیل گیر و گار چه رسمی دیری تو ای لاکردار

مه گرد یاد تو خوشم تو وگرد کی پیک آخر سنگین برشن که و دسم چی

ساقی حالم تو زانی تو زانی چمه برشن پرکه تو ای جامه دل پر غمه