متن آهنگ چه روزگار تهلی عیسی بهادر

 

♪♫ چه روزگار تهلی ، چه سال گند و پیشی

♪♫ چه روزگار تهلی ، چه سال گند و پیشی

♪♫ سر اومه سال غوچی ، سر اومه سال میشی

♪♫ سر اومه سال غوچی ، سر اومه سال میشی

♪♫ گپم چه فیده داره وقتی که نشنفه کس

♪♫ گپم چه فیده داره وقتی که نشنفه کس

♪♫ آخم و بخت برنو که ره و کول هر کس

♪♫ نمونده کاوه غوچیذ نمونده میش تالی

♪♫ آخم و بخت برنو آخم و خشکه سال

♪♫ گلال گلاله او بوخشکه گلاله او بو

♪♫ گرگل زدن و حوشا چپون ماله خو بو

♪♫ چه روزگار تهلی چه سال گند و پیشی

♪♫ سر اومه سال غوچی رسیده سال میشی

♪♫ افسوس سالل خش کرده د پیرم

♪♫ کوچنن مردل خوبو بهلیت تا بمیرم

♪♫ کسی نیاره رحمی ولاته وهگرو درد

♪♫ زمونه ار بسوزه کسی نیاره سردرد

♪♫ چه روزگار تهلی چه سال گند و پیشی

♪♫ سر اومه سال غوچی رسیده سال میشی

♪♫ سر اومه سال غوچی رسیده سال میشی

♪♫ گپم چه فیده داره وقتی که نشنفه کس

♪♫ گپم چه فیده داره وقتی که نشنفه کس

♪♫ آخم و بخت برنو که ره و کول هر کس