متن نوحه چه فراقی

 

‼ من ایرانمو تو عراقی چه فراقی چه فراقی …

‼ بگیر از دلم یه سراغی چه فراقی چه فراقی …

‼ دوری و دوستی سرم نمیشه و هیچ کجا واسم حرم نمیشه و …

‼ از تو دورم باورم نمیشه و دارم میمیرم …

‼ کربلا واسم ضروریه حسین اربعین اوضاع چجوریه حسین …

‼ کار من امسال صبوریه حسین دارم میمیرم …

‼ من ایرانمو تو عراقی چه فراقی چه فراقی …

‼ بگیر از دلم یه سراغی چه فراقی چه فراقی …

‼ جوونیم فدا سر ساقی چه فراقی چه فراقی …