متن مداحی چه نمازی چه شکوهی

 

الصلاه الصلاه ، عجلوا بالصلاه ؛ الصلاه الصلاه ، عجلوا بالصلاه …

الصلاه الصلاه ، عجلوا بالصلاه ؛ الصلاه الصلاه ، عجلوا بالصلاه …

آخرین نمازحیدر است ؛ کوفه مثل صبح محشر است …

آخرین نمازحیدر است ؛ کوفه مثل صبح محشر است …

آی تمامِ انبیاء ، تمامِ اولیا ، تمامِ کائنات ، تمامِ ممکنات …

همه فرشته ها تمام شیعه ها …

همه همه همه بیایید به حیدر اقتدا نمایید …

همه همه همه بیایید به حیدر اقتدا نمایید …

چه نمازی چه شکوهی برپا الله اکبر ؛ چه نمازی چه شکوهی برپا الله اکبر …

همه جا ذکر علی مولا الله اکبر ؛ چه نمازی چه شکوهی برپا الله اکبر …

همه جا ذکر علی مولا الله اکبر ؛ فاطمه آمده استقبالش الله اکبر …

ذکر لب های علی یا زهرا الله اکبر ؛ ذکر لب های علی یا زهرا الله اکبر …

چه نمازی چه امامی عجب شور و قیامی …

عجب مطلع فجری عجب حسن ختامی …

یا علی یا حیدر یا علی یا حیدر ؛ یا علی یا حیدر یا علی یا حیدر …