چون بچه پایین بودم من تورو باخت دادم امشب رگ میزنم شاید یه کم خالی بشم

منو خوب نگاه کنا قراره که خاطره شم حال خوش برای تو سیاه مستی مال من

دست تو تو دست اونه پیکت دست من تو فقط بخند گلم

چون اشک به چشمات نمیاد