نه بسته ام به کس دل نه بسته کس به من دل

چو تخته پاره بر موج رها رها رها من ز من هر آن که او دور

چو دل به سینه نزدیک به من هر آنکه نزدیک

از او جدا جدا من نه چشم دل به سویی