میری بالا یکی توو بغلم مثل کوالا برگردون

مثل سوباسا امشب برنامه سور و سات تا هفت صبح

به چند تا گل میدیم گل یکم جدی یکم خل تهی ام ولی

با دست پر موزیک رو بده یه نمه وای همه شادن و خل چیزی