چیلیم چیلیم بات چیلیم چی بود دادین پاچیدیم

چه ترکیبی ما چیدیم بگو میاد پایین با چی تیم هیچی

خیلی اوضاع خیته خیلی اوضاع خیته سپردیم به خدا دیگه

هیشکی نمیدونه شبا کجا میره این