متن آهنگ چی کموتری که بالی قیچی کینی

 

♪‼ چی کموتری که بالی قیچی کینی

♪‼ چی کموتری که بالی قیچی کینی

♪‼ دون بینه سخت کینه راحت ا دس بینی

♪‼ گلاره گلاره تون خدا گلارا

♪‼ دلی که پیرت کرد ایسه دواره بارا

♪‼ هر وقتی گری مه ساوت ار سر کمه

♪‼ پر گرتی دلم نات بالی پرپر کمی

♪‼ گلاره گلاره تون خدا گلارا

♪‼ دلی که پیرت کرد ایسه دواره بارا

♪‼ دلمی داشت پیرت کرد و زمین گیرت کرد

♪‼ دلمی داشت سزونت ای وژت دویرت کرد

♪‼ گلاره گلاره تون خدا گلارا

♪‼ دلی که پیرت کرد ایسه دواره بارا

♪‼ مه ایمشو مس خرمون زلف یاتم

♪‼ اعدامی وه جرمه سیل چش یاتم