قول دای و تنها شدم تنها شدم باز من با خودم

میدونم خوبی تو اما گلم این راهش نیست

بهت گفتم تمومه قلبم بدشدی سر همون یه حرفم

نبودی شبیه حرفات که حتی نزدی سری به من باز

بد میگذره ایرادی نیست تقدیر منه