عشق دیدی خانه ات خرابست عشق هر چه گفته ای سرابست

این چه حق انتخابست که ندارم خبر از دلدار

تو همانی که رگ خواب مرا میدانی تو همانی که به درد دل من درمانی 

باورت کردم و گفتی که تا ابد میمانی

دیدی که آخر تو رفتی و من اینجا ماندم  دیدی که آخر ز پرواز دلت جا ماندم

تنها یار بی کسی دیدی تنها ماندم