کاش احساسم بمیره راحت شم یا یه ریزه آدم شم

کاش انقد فکر نکنم اصن به تو کاش میشد این رفتنو باور کرد

دنبالتم تا میرسم هرجا تا میچکن اشکام دلم بغلتو میخواد

دنبالتم همه جا رو گشتم همونجا که قبلا از ته دل خوندم برات