کاش عکساتو نداشتم ای کاش گوشی دوربین نداشت

ترکیب تکساتو و عکسات واسه من زجر آوره

بعد تو دلم قرصه این قرصای خواب آوره