کاش نبودم کاش همون اول ازت خواسته بودم

پا نذاری رو منو این غرورم

کاشکی از چشم تو افتاده بودم

هی کاش نبودم من به اون عشقت گرفتار نبودم

رو صدای خندت حساس نبودم

انقد اون چشمای تو خاص نبودن ناز نبودن

یکی مثه من چشماش هر شب از عشقت بارید

یکی مثه اون دوست نداره ولی دوسش داری

اشکم در اومد وقتی صدای خندت اومد