مه بخشامسد گشت فدای سرت قلبم وه نذر چویله ترت

او روزیله که دلم شکانی

حلالد کردم تو خود نزانی

بعد چینه تو پیمان شکانم کبد خراوه ریم سزانم

وه فدای سرت دل وه لیم

کنید آرزوم یسه فقط بخنید