قد من زمونه دل شکسن زیاده عاشقی و جیب خالی ویک نـیاین

 زمونـه نامرد غم وبار ای دلم که او کسی که ایخاسمش ر ولم که

بمیره دلی که عاشق و فقیر بوی بد و حال او آدمی که یارش وش دیر بوی

 یه جا درد دیری یه جا هم که فقیری مثل تش ایسوزنت بل تا بمیری