کبوتر سفیده پر هدامه دلبر منه جانه

 نامه از کوه بسمت شهر هدامه دلبر منه جانه

نامه هدامه تو حال مستی دلبر منه جانه

 اسی و راستی گمه عشق تو هستی دلبر منه جانه