کجای قلبم و زدی که هیچکی بعد تو ندید

چی به سر دل من اومد

ببین چی آوردی سرم اصلا دیگه نه تو نه من

خیلی عوض شدی نگو نه اَه

اصلا یادت مونده اسمم

مگه هست کلا چند تا مثل من

من کردن بد طلسمم بد تموم میشه ته قصه ام

از تو داغون شده نصفم نندازی گردن قسمت

دیگه ترک خورده حسم ولی هنوز

قسم به اسمم که دوست دارم

هنوز خیلی زیاد آسمونه اگه زمین بیاد

باز بدونه جا تو به هیچ کی نمیدم