کدخدایی که گمان کرده خدای ده ماست کدخدا نیست خدا نیست بلای ده ماست

روزگاریست به گوش همه خواند که خداست خانه اش در ده ما نیست جدای ده ماست

بینوا بی خبر از حال و هوای ده ماست