از حرم اربابم نگو که دل تنگم دوباره دل تنگم

من موج فراتم که همش در تب و تابم از کرب و بلا برام نگین خیلی خرابم

دل تنگ حسینه بین الحرمینه کرب و بلا میدونی چقدر گرفتارم

کبوتر زخمی صحن علمدارم