حاضرم کل مالم بده کهنه شرابی بخرم

نیمه شب لاشه خود کنج خرابی ببرم

بنشینم با ماه به دور از هم همه این شهر شلوغ

بزنم می بگویم که چه آوردی به سرم