متن آهنگ علی موسی زاده کم بیا دنبال من

 

کم بیا دنبال من نیا در خونمون

میبینه از پنجره دختر همسایه مون

میره میشینه میگه راز ما رو با همه

میایی پنهون بیا میروی پنهون برو

ماه که در اومد بیا وقت خروس خون برو

 اگر میخواهی مرا به خواستگاریم بیا

 اگر میخواهی مرا به خواستگاریم بیا

دادی کاری به دستم دل خوشگل پرستم

که همش عاشق هستم همینم ناز شصتم

دادی کاری به دستم دل خوشگل پرستم

که همش عاشق هستم همینم ناز شصتم

میایی پنهون بیا میروی پنهون برو

ماه که در اومد بیا وقت خروس خون برو

 اگر میخواهی مرا به خواستگاریم بیا

 اگر میخواهی مرا به خواستگاریم بیا

کم بیا دنبال من نیا در خونمون

میبینه از پنجره دختر همسایه مون

میره میشینه میگه راز ما رو با همه

میایی پنهون بیا میروی پنهون برو

ماه که در اومد بیا وقت خروس خون برو

 اگر میخواهی مرا به خواستگاریم بیا

 اگر میخواهی مرا به خواستگاریم بیا

دادی کاری به دستم دل خوشگل پرستم

که همش عاشق هستم همینم ناز شصتم

دادی کاری به دستم دل خوشگل پرستم

که همش عاشق هستم همینم ناز شصتم

میایی پنهون بیا میروی پنهون برو

ماه که در اومد بیا وقت خروس خون برو

 اگر میخواهی مرا به خواستگاریم بیا

 اگر میخواهی مرا به خواستگاریم بیا

کم بیا دنبال من نیا در خونمون

میبینه از پنجره دختر همسایه مون

میره میشینه میگه راز ما رو با همه

میایی پنهون بیا میروی پنهون برو

ماه که در اومد بیا وقت خروس خون برو

 اگر میخواهی مرا به خواستگاریم بیا

 اگر میخواهی مرا به خواستگاریم بیا

دادی کاری به دستم دل خوشگل پرستم

که همش عاشق هستم همینم ناز شصتم

دادی کاری به دستم دل خوشگل پرستم

که همش عاشق هستم همینم ناز شصتم

میایی پنهون بیا میروی پنهون برو

ماه که در اومد بیا وقت خروس خون برو

 اگر میخواهی مرا به خواستگاریم بیا

 اگر میخواهی مرا به خواستگاریم بیا