کاش واسه حال خرابم

یه کاری بکنی اشکمو ببینی و تو براهم بکنی

مگه تو نبودی میگفتی هیچوقت نمیخوای منو توو حال خراب و چشم گریون ببینی

کنارم خیلیا هستن دلم پیش تو آرومه نیستی نمیبینی حالم بی تو خراب و داغونه

کنارم خیلیا هستن دلم پیش تو آرومه نیستی نمیبینی

حالم بی تو خراب و داغونه