گفتی که فردا میای هزار تا فردا گذشت نیومدی عشق ما از مرز حاشا گذشت

تموم حرفای تو دروغ بود دروغ بود قول و قرارهای تو دروغ بود دروغ بود

امروزو فردای تو دروغ بود دروغ بود کاشکی منم تو سینه یه قلب سنگی داشتم

رو عشقم پا گذاشتی رو عشقت پا میذاشتم