کوه منم درد تویی عشق من جنگ و کلنجاره

دردسر و جنجاله

دلگرم طرفدار با اینکه طلبکاره قهرمانه

انفجار خمپاره