کوچه های شهر پره ولگرده

دل پره درده

شهر پره مرد و پره نامرده

آهای خبردار آهای خبردار

باغ داریم تا باغ

یکی غرق گل یکی پره خار