کوچه به کوچه شهر به شهر نشونتو هی میگیرم

تموم حرف من اینه نباشی بی تو میمیرم

همه میگن که اون رفته خاطرشو میخوای

غروب جمعه شد هفته روزا همه گی شد تکرار