کیجا جان شه محله فدایی دارنی

مژده گونی تیر هوایی دارنی

عشق و عاشقی با دیگری دارنی

پس چه انده مه رو حسودی دارنی