کیو بازی میدی من خودم بازی کنم از وقتی ولم کردی

به تنهایی راضی شدم یه نفر کمت بود میخواستی همه باشن

هر کی یه نفعی داشت واست ولی من دوست داشتم

اون شبا که با دوتا بچه سال توو صفا بودی

من فکر میکردم