گرد کی دری لج کی آخه مگه دشمندم

شرمنده چند ساله چیده مه هنوز عاشقدم

گرد کی دری لج کی مه وه خود بیشتر ناسمد

بعد خوم فقط فقط دست عجل سپارمت

شرمنده قولم شکانم شرمنده هر شو مسم