متن آهنگ سهیل رحمانی گره

راهمو بست چشات بارمو بستم دو روز از وقتیکه بودی

میدونی رو مخی نیستی توو دلی

حتی با اون اخلاق مودیت

دیگه کلکو کنده سند قلبت میشه مال خودم ببین

حتی توی مهمونی باشی بین صد نفر

تو پیش خودم بشین

کی میتونه بشه مثه تو واسم روی لباسم همیشه بو تو بده

چشم این آدم همیشه بازم

میخوره رو تو گره

فقط تویی که بلدی منو عصبی نشو خودم هواتو دارم

عاشق خودت میشدی اگه بودی

حتی یه بار به جا من

کی میتونه بشه مثه تو واسم روی لباسم همیشه بو تو بده

چشم این آدم همیشه بازم

میخوره رو تو گره

فقط تویی که بلدی منو عصبی نشو خودم هواتو دارم

عاشق خودت میشدی اگه بودی

حتی یه بار به جا من

هنو هواتو دارم هنو میبینمت از دور بمون کنارم بذار وجودم پر بشه از نور

میدونی منو تو اصل همیم

تو بهم زل بزنی

میدونی دست خودم نی عصبی میشم با یکی حرف میزنی

کی میتونه بشه مثه تو واسم روی لباسم

همیشه بو تو بده

چشم این آدم همیشه بازم میخوره رو تو گره

فقط تویی که بلدی منو عصبی نشو

خودم هواتو دارم

عاشق خودت میشدی اگه بودی حتی یه بار به جا من

کی میتونه بشه مثه تو واسم روی لباسم

همیشه بو تو بده

چشم این آدم همیشه بازم میخوره رو تو گره

فقط تویی که بلدی منو عصبی نشو

خودم هواتو دارم

عاشق خودت میشدی اگه بودی حتی یه بار به جا من