بگو چرا شدیم دور از هم چرا دستات دستامو زود پس زد

بگو چرا رفتی قلبمو شیکوندی نمیخواستم بگم اونم رفت

بگو چرا شدیم دور از هم چرا باید بهم بگن اونم رفت

بگو‌‌ چرا رفتی قلبمو‌شیکوندی نمیخواستم بشی دور از من

بگو چرا ندونستیم قدر همو کاش یه بار بفهمی حرف منو