هی خوندم از عمق نگات عمری برات اما ندیدی گلم داغی شدی رو دلم

درگیر اون چشم سیات آره فدات اما ندیدی گلم داغی شدی رو دلم

توو گوشمه زنگ صدات اون خنده هات اما ندیدی گلم داغی شدی رو دلم

من مهربون بودم باهات موندم به پات اما ندیدی گلم داغی شدی رو دلم

داغی شدی رو دلم من ماندم و موج غم آتیش زدی هستیمو اما ندیدی گلم

داغی شدی رو دلم من ماندم و موج غم آتیش زدی هستیمو اما ندیدی گلم