لحظه خدافظی به سینه ام فشردمت اشک چشمام جاری شد

دست خدا سپردمت دل من راضی نبود به این جدایی نازنین

عزیزم منو ببخش اگه یه وقت آزردمت گفتی به من غصه نخور

میرم و بر میگردم همسفر پرستو ها میشم و بر میگردم

گفتی تو هم مثل خودم غمگینی از جدایی