گلب گلب وین وین غایب علیه یومین لتغیب اکثر حبیبی

اخاف اموت من الحنین گلب گلب وین وین غایب علیه یومین لتغیب

اکثر حبیبی خاف اموت من الحنین حبیبی ناسی لو

شنو شبسرعه تنسه یا حلو متکلی یمعود شکو یعنی شکو

لک لیش لک یا بذات مو کتلی اشبع بوسات کتلک اسمعک

غنوات صوتی حلو بس بس بس بس بس بس میو

بس بس بس بس بس بس میو