متن آهنگ کسری زاهدی گلی

 

چشات نازه پره رازه ای گلی جان

دلوم تنگه ولی میسازه گلی جان

گلی جونوم دل بهت دادوم

آخرم از چشمت افتادم

گلی جونوم بود ای کلی عمرم بود

قصه ی عشق ما خار چشم مردم بود گلی جان

گلی دل تنگم با غمت میجنگم

بی هوا رفتی و این تموم دردوم بود گلی جان

شب رفتن کوچه زد فریاد ماه به پات افتاد

من شدم تنها وارث دریا باز به طوفان رسیدم

دیدمت در خواب با دل بیتاب وای دل سر به زیرم

گلی جونوم دل بهت دادوم آخرم از چشمت افتادم

گلی جونوم بود ای کلی عمرم بود

قصه ی عشق ما خار چشم مردم بود گلی جان

گلی دل تنگم با غمت میجنگم

بی هوا رفتی و این تموم دردوم بود گلی جان