قدم قدم کنار تو توو فکر تو بودم و بس تموم دنیا نباشی واسه ی من میشه قفس

هوای کوچه های شهر وقتی تو نیستی بد خفست

نفس نفس زدم و از تو نشدم دور یه نفس همیشه بهتر از اون آدمی که تو داری هست

تو انتخاب من شدی اول و آخرین دفست

گل زردم منم مثه خودت پر دردم چه شبایی و تجربه کردم شدی همدم چی شد